Styrning & Kommunikation

 

Strategi & Policy

Presentation
Chatthistorik

Ser du att MLS (anm. Miljöledningssystem) börjar tappat lite sitt värde för systematiskt miljöarbete? Ofta så är den fokuserad på negativ miljöpåverkan och inte på positivt påverkansarbete, t.ex. att en företags verksamhet bidrar till att lösa Agenda 2030 målen. Vad behövs för att bättre spegla behoven av systematiskt hållbarhetsarbete nu?

Svar: För det första, jag ser inte att ledningssystem förlorar i värde för att arbeta systematiskt med hållbarhetsarbetet men det jag kan se är att det är viktigt att ledningssystemet täcker in såväl den negativa och positiva påverkan som ett företag har. Detta då de komponenter ett ledningssystem innefattar är grundläggande för att kunna driva arbetet framåt dvs. policy/mål/handlingsplaner, ansvarsfördelning/kompetens/resurser, uppföljning/utvärdering/avvikelsehantering. Jag ser med andra ord att det viktigt att bredda arbetet från att ”endast” handla om miljö (till hela hållbarhetspaletten enligt vad som blir resultatet av ett företags väsentlighetsanalys) och låta ledningssystemet, om ett sådant finns på plats, ge stöd i arbetet framåt.

Med detta sagt så passar det ju kanske inte för alla företag att införa ett certifierat ledningssystem, och då är man givetvis fri att arbeta med dessa beståndsdelar (som definierar det systematiska arbetet) utan ett ledningssystem i grunden.

Scope 1-3 i GHG (Green House Gas Protocol – https://ghgprotocol.org/) är utmärkt för att bli fossilfri men hur gör man med övriga mål?

Svar: Att arbeta med GHG-protokollet kopplat till att minska sin klimatpåverkan är precis som frågan indikerar en utmärkt hjälp i arbetet. Att applicera motsvarande sätt för att identifiera hela företagets värdekedja på övriga frågor/mål kan också bidra till att man på ett systematiskt sätt kan få syn på sin påverkan i olika led och vilka frågor som är viktiga. Grunden är alltså att fokusera på de frågor som är av störst vikt (utifrån påverkan, intressentförväntningar, krav), där de är av störst vikt dvs. utifrån var i värdekedjan de återfinns – sedan sätta sin ambitionsnivå, mål, handlingsplan osv.

 

Har du tips på hur man ska få med alla kollegor på ett hållbarhetståg? hur viktigt är det att alla på en arbetsplats är delaktiga?

Svar: Det är superviktigt! De egna medarbetarna är företagets bästa ambassadörer och är de som ska få jobbet gjort. Med det sagt så är det kanske inte så effektivt om alla exempelvis deltar i väsentlighetsanalysen men att tillfråga medarbetarna för insamla underlag är av stor vikt för att få deras perspektiv på vad som är viktigt. Detta kan exempelvis göras genom mindre medarbetarundersökningar, utbildningsinsatser mm.

Resultatet av väsentlighetsanalysen, alltså företagets viktigaste frågor, är dock viktigt att kommunicera och att sedan tillfråga medarbetarna i processen för att bryta ner de övergripande målen till delmål och handlingsplaner (detta kan ju med fördel göras på avdelningsnivå om man tillhör ett större företag). Tips: Det kommer att handla mer om att skapa medarbetarengagemang vid nästa webinarietillfälle (11/11) då fokus är systematiskt arbete och effektfullt målarbete!

Systematik  

Presentation
Chatthistorik

Tycker du att man ska börja och se på FN:s globala mål och se vilka av dem som är mest relevanta för sitt företag och sedan sätta målen. Eller börja” spåna fritt” med målen för sitt företag och sedan se vilka som passar mot FN:s mål?

Svar: Jag tror att det är viktigt att se de Globala målen som ett underlag för att börja rama in vilket ansvar och vilken påverkan företagets verksamhet har (utifrån ett helhetsperspektiv). Då de Globala målen är så pass heltäckande så kan de i detta syfte med fördel nyttjas för att säkerställa att man inte ”missar” någon del. Med det sagt så är det sedan av stor vikt att sätta dessa i relation till företagets verksamhet – dvs. ställa sig frågan ”hur berör målen oss?” och ”i vilka termer ska vi uttrycka dem för att de ska vara tydliga och konkreta för oss?”.

Men, utöver de Globala målen så är det även viktigt att väga in andra typer av krav (regulatoriska eller kundkrav) och förväntningar (internt såväl som externt) när man definierar sina fokusområden och målsättningar.

Vill också hänvisa till webinariet som hölls i våras (Hållbart Näringsliv – del 1), där ett tillfälle fokuserade på Agenda 2030 och hur man som verksamhet kan ta sig an målen, för mer inspiration kring hur ni kan komma igång!

Hållbarhetsredovisning 26/11 kl 10:10-11:00

Lotta Amsén

Lotta har erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling, förändringsarbete och systematisk uppföljning av leverantörskedjor inom näringslivet. Kommer närmast från tjänsten som Hållbarhetsansvarig på Indiska Magasinet med övergripande ansvar för företagets hållbarhetsarbete och leverantörsled. Certifierad revisionsledare inom ISO 9001 och ISO 14001 samt van vid leverantörsbesök i riskländer, framförallt i Asien. Lotta är statsvetare (med inriktning på Freds- och Konfliktkunskap) från Uppsala Universitet samt utbildad inom kvalitets- och miljöledningssystem.

 

HÅLLBART NÄRINGSLIV BESTÅR AV FÖLJANDE TEMAN:

Styrning & Kommunikation
Produktfokus – Märkningar & Lagkrav
Designa hållbart
Värderingar inåt – Krav utåt

se tidigare webbinarier i hållbart näringsliv